برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

16 اسفند 1393
13:30-15:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن کیمیا
ظرفیت: 20
دکتر هادی نوبهاری

16 اسفند 1393
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن کیمیا
ظرفیت: 20
مهندس علی اکبر داستان پور

16 اسفند 1393
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن 1
ظرفیت: 20
دکتر جهانگیر جدی

16 اسفند 1393
10:00-12:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، رازی
ظرفیت: 20
مهندس سید احمد حسینی مونس، مهندس علی کیا

16 اسفند 1393
13:30-15:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن رازی
ظرفیت: 20
دکتر محمدعلی فارسی

16 اسفند 1393
13:30-15:00

0

ریال
دانشجویی
رایگان
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن اکسیر
ظرفیت: 20
مهندس علی اکبر داستان پور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.