تاریخ شروع همایش
1393-12-16 07:30
تاریخ پایان همایش
1393-12-16 18:00

برگزار کنندگان

پژوهشکده علوم و فناوری احمد شهید کاظمی
پژوهشکده علوم و فناوری احمد شهید کاظمی


حمایت کنندگان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه امام حسین

دانشگاه امام حسین

دانشگاه مالک اشتر

دانشگاه مالک اشتر

پژوهشگاه هوافضا

پژوهشگاه هوافضا

سازمان صنایع هوایی

سازمان صنایع هوایی

سازمان هوافضا

سازمان هوافضا

سازمان صنایع دفاعی

سازمان صنایع دفاعی

سازمان پژوهشی باقرالعلوم

سازمان پژوهشی باقرالعلوم

پژوهشکده شهید یزدانی

پژوهشکده شهید یزدانی

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

معاونت دانش و پژوهش سپاه پاسداران

معاونت دانش و پژوهش سپاه پاسداران

فرم شرکت در همایش

دانشجویی

1,200,000

ریال

شرکت کننده آزاد

2,400,000

ریال